Speelavonden
Woensdag: 20u - 21:30u

Contact
Secretariaat O.V.Heerlen
Dämkesstraat 16
6372 KM Landgraaf

Tel: 045 5314814
E-mail: Klik Hier

   

Vereniging
OVH is door Lub Dokter (1921-2001) opgericht op 29.09.1965.

Op 8 december 1981 werd de notariële goedkeuring van de statuten vastgelegd.

Wat en voor wie?
Badminton is een aangename sport om "lekker" bezig te zijn voor jong en oud.

Liefhebbers vanaf 18 jaar zijn van harte welkom.

Sportaccommodatie en Speelavond
W
oensdagavond 20.00 uur - 22.00 uur:
A gene Bek.
Tacitusstraat 130
6417 TZ  Heerlen

Wat kost het?
De inschrijving is geheel gratis.

De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Contributie per 01.04.2010 via automatische incasso:
€ 13,00 per maand voor 'senioren'.
€ 9,00 per maand voor leden met studentenpas.

Vragen?
Voor alle vragen kunt u ons mailen of contact opnemen met het secretariaat van onze vereniging:

José Cremers
Dämkesstraat 16
6372 KM  Landgraaf
045-5314814

Informatie voor aspirant-leden
 1. OVH is een recreatieve badmintonclub. De bevordering van recreatieve, plezierige en sportieve beoefening van de badmintonsport staat daarbij centraal.
 2. Er wordt gespeeld in Heerlen op de woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de sporthal van A gene Bek te Heerlen op 6 velden.
 3. De spelleider heeft de algemene en sportieve leiding van de speelavond, maar speelt zelf ook mee.
 4. Er worden voornamelijk (mixed)dubbel gespeeld. Van iedereen wordt 100% inzet verlangd en een positieve spelopvatting. Dat wil concreet zeggen dat er gespeeld wordt om te winnen.
 5. Deelname aan een speelavond gebeurt geheel op eigen risico. In dat kader wijzen we nog eens op het belang van goed schoeisel (géén zwarte zolen) en een goede warming-up.
 6. Het wordt op prijs gesteld indien men op tijd in de zaal aanwezig is, en indien mogelijk,  helpt bij het opzetten en afruimen van de velden.
 7. Aspirant-leden zijn de eerste maand géén contributie verschuldigd. Wanneer men zich bij verhindering niet afmeldt, verliest men daardoor automatisch het aspirant-lidmaatschap.
 8. Na de proefperiode van één maand wordt in het belang van het aspirant-lid alsook in het belang van de vereniging in goed overleg, samen met de spelleider, bepaald of men wél of niet lid wordt van OVH.
 9. Het officiële lidmaatschap wordt bekrachtigd middels het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier.
 10. Contributiebetaling geschiedt middels automatische incasso door de penningmeester.
 11. Bij OVH kennen we een non activiteiten regeling.
 12. Initiatieven voor het organiseren van andere leuke activiteiten worden toegejuicht.
 13. De statuten van de vereniging kunnen op aanvraag bij het bestuur verkregen worden.
 14. Enkele belangrijke telefoonnummers:
  - Rob Bos / spelleider                  045-4053701 / 06-10753524
  - José Cremers / secretaris          045-5314814 / 06-14938073

Wij wensen iedereen veel speelplezier,

Bestuur OVH


Privacy Policy OVH


 

OVH {Ontspanningsvereniging Heerlen) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. OVH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;

-         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de verwerking van afwijkende zaken;

-         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als OVH zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 
Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door OVH verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
-         Administratieve doeleinde;
-         Communicatie over activiteiten of andere zaken die van belang zijn voor de leden;
-         Het innen van contributie.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-         Het overeengekomen en door u ondertekende inschrijving lidmaatschapsformulier van OVH;
Voor de bovenstaande doelstellingen kan OVH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam;
-         Tussenvoegsel;
-         Achternaam;
-         Telefoonnummer;
-         E-mailadres;
-         IBAN nr. van uw rekening
-         Geslacht.
-         geboortedatum
Uw persoonsgegevens worden door OVH opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de leden-administratie voor maximaal 7 jaar.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming (lidmaatschapsformulier) maar, u heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
ContactgegevensOVH {Ontspanningsvereniging Heerlen} 


Dämkestraat 16
6372 KM
Landgraaf

t.a.v. de voorzitter